Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni


Zapraszamy wszystkie osoby prowadzące połowy rekreacyjne do wypełnienia formularza badania ankietowego, realizowanego przez Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy.

Ankieta wędkarska : http://mir.gdynia.pl/ankieta-wedkarska/


  1. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (prowadzenie   połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzone na podstawie dowodu uiszczenia opłaty:
  • 7 zł  w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  • 11 zł  w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  • 42 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.
  • 32 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów, dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832)

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY

Okręgowy Inspektorat zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane konto.

Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne ma obowiązek posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

Ww. opłaty wnosi się na rachunek Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni:
Nr konta:

NBP O/O Gdańsk

 44 1010 1140 0173 2722 3100 0000

W tytule przelewu: za rybołówstwo rekreacyjne na okres ........ (tydzień/miesiąc/12 miesięcy), (Imię i Nazwisko).

WAŻNE okres liczony jest od dnia dokonania wpłaty


Podstawa prawna:

Art. 90 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514)

§16 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
(Dz.U.2018, poz.24 t.j.)

  1. Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez organizatora zawodów sportowych (prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku) albo armatora statku (prowadzenie połowów z jego statku) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  może być prowadzone na podstawie pozwolenia.

Pozwolenia  wydaje Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni na wniosek zainteresowanego armatora statku lub organizatora zawodów sportowych .

Pozwolenie  wydaje się na okres  1 miesiąca albo 12 miesięcy, albo na czas trwania zawodów sportowych.

Opłaty:

  • 500 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora  zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu na okres jednego miesiąca;
  • 11 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku  na prowadzenie połowów z jego statku na okres jednego miesiąca;
  • 42 zł - za pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku  na okres kolejnych 12 miesięcy.

Ww. opłaty wnosi się  w kasie Urzędu Miasta Gdyni  lub na rachunek:

PKO BP Oddział Gdynia

73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Pozwolenia  wydawane są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Gdyni w pokoju nr 410.

Druki wniosków oraz druki raportów z połowów rekreacyjnych można pobrać przechodząc TUTAJ

Nie ma  możliwości uiszczenia opłaty w formie znaków skarbowych ani gotówką lub bezgotówkowo na rzecz organów administracji rybołówstwa morskiego.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Dowód uiszczenia zapłaty należy dołączyć do wniosku.
 

Więcej informacji: 058 669 83 06

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim.(Dz.U 2015,poz. 222)
 
USTAWA z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
 
USTAWA o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
 
ZMIANA PRZEPISÓW WĘDKARSKICH!
Rozporządzenie MGMIŻŚ z dnia 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:68018
Treść wprowadził(a): Bering Michał, 2018-10-01 14:45:30
Treść wytworzył(a): Konrad Patyk, 2011-03-14 09:12:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-10-01 14:44:59