Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni został powołany do życia w 1999r. po przeniesieniu działu administracji rządowej ,,rybołówstwo’’ z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej funkcjonowaliśmy w strukturze Urzędu Morskiego w Gdyni jako Wydział Rybołówstwa i Portów Rybackich. Od 2007r nastąpiła kolejna zmiana podległości - powstało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i rybołówstwo podlegało Ministrowi Gospodarki Morskiej. 16.11.2007r., nowy rząd zdecydował, że dział ,,rybołówstwo’’ a wraz z nim okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego podlegać będą ponownie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa i jest przez niego powoływany. Kompetencje i zadania Okręgowego Inspektora określa ustawa z dnia 19.02.2004r. o rybołówstwie (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2004 r.). Obszar właściwości terytorialnej OIRM w Gdyni obejmuje obecnie dwa województwa: pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Więcej szczegółów.

Na leżących w tym obszarze 40 portach i przystaniach rybackich oraz wodach morskich Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni sprawuje nadzór nad wykonywaniem rybołówstwa, działalnością zarybieniową, połowami naukowo-badawczymi i innymi formami eksploatacji i gospodarowania - chroniąc żywe zasoby morza w interesie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy Inspektoratu (w tym 18 inspektorów rybołówstwa morskiego) zwalczają działalność kłusowników i nadzorują przestrzeganie przepisów przez rybaków i wędkarzy. Nadzorujemy także działalność podmiotów skupujących, transportujących i przetwarzających organizmy morskie. Działając z upoważnienia Okręgowego Inspektora, inspektorzy rybołówstwa morskiego pełnią swoje zadania w portach i przystaniach oraz na morskich łowiskach.

Dodatkowe zadania kontroli statków rybackich państw członkowskich UE, które uprawiają rybołówstwo w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (obecnie wody wspólnotowe), wymagają posiadania odpowiednich technicznych środków kontroli.

Liczba odsłon:55737
Treść wprowadził(a): Patyk Konrad, 2015-09-29 11:00:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2015-05-26 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-09-29 10:46:05