Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni został powołany do życia w 1999r. po przeniesieniu działu administracji rządowej ,,rybołówstwo’’ z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wcześniej funkcjonowaliśmy w strukturze Urzędu Morskiego w Gdyni jako Wydział Rybołówstwa i Portów Rybackich. Od 2007r nastąpiła kolejna zmiana podległości - powstało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i rybołówstwo podlegało Ministrowi Gospodarki Morskiej. 16.11.2007r., nowy rząd zdecydował, że dział ,,rybołówstwo’’ a wraz z nim okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego podlegać będą ponownie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa i jest przez niego powoływany. Kompetencje i zadania Okręgowego Inspektora określa ustawa z dnia 19.02.2004r. o rybołówstwie (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2004 r.). Obszar właściwości terytorialnej OIRM w Gdyni obejmuje obecnie dwa województwa: pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Więcej szczegółów.

Na leżących w tym obszarze 40 portach i przystaniach rybackich oraz wodach morskich Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni sprawuje nadzór nad wykonywaniem rybołówstwa, działalnością zarybieniową, połowami naukowo-badawczymi i innymi formami eksploatacji i gospodarowania - chroniąc żywe zasoby morza w interesie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy Inspektoratu (w tym 18 inspektorów rybołówstwa morskiego) zwalczają działalność kłusowników i nadzorują przestrzeganie przepisów przez rybaków i wędkarzy. Nadzorujemy także działalność podmiotów skupujących, transportujących i przetwarzających organizmy morskie. Działając z upoważnienia Okręgowego Inspektora, inspektorzy rybołówstwa morskiego pełnią swoje zadania w portach i przystaniach oraz na morskich łowiskach.

Dodatkowe zadania kontroli statków rybackich państw członkowskich UE, które uprawiają rybołówstwo w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej (obecnie wody wspólnotowe), wymagają posiadania odpowiednich technicznych środków kontroli.

Nowy statek patrolowy OIRM w Gdyni—Kontroler 19 wszedł do eksploatacji w czerwcu 2009r.

USTAWA O RYBOŁÓWSTWIE MORSKIM 

W dniu 17 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 222). Powyższa regulacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 4 marca 2015 r.
Ustawa ta w sposób kompleksowy określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.
TEKST USTAWY - PDF 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEKAZYWANIA UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA RADY NR 1224/2009

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż od dnia 27 czerwca 2013 r. uprzednie powiadomienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ...
czytaj cały komunikat - link

Liczba odsłon:47367
Treść wprowadził(a): Patyk Konrad, 2015-05-26 11:13:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 2015-05-26 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-05-26 11:13:03